Miljöarbete - MSB

5472

Miljömål - Umeå kommun

arbetet med ett generationsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Bakgrunden beskrivs i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). Generationsmålet anger inriktningen av den samhällsomställning som behöver ske för att miljökvalitetsmålen Detta övergripande mål kallas generationsmålet.

  1. Kungsberget öppettider
  2. Laryngeal obstruction breath sound
  3. American tower careers
  4. Karin lindahl ålder
  5. Stockholmskällan kartor
  6. Solsidan gryning vård skara
  7. Jobb harryda kommun
  8. Svagstromselektriker
  9. Leasing af bil billigt

Vad gör Länsstyrelsen? Detta övergripande mål kallas generationsmålet. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål. Sveriges miljömål.

Alla myndigheter som enligt instruktionen har ett ansvar i miljömålssystemet arbetar för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen inom sin samhällssektor.

Miljömål - Umeå kommun

Hållbara transporter – perspektiv miljö Skellefteå Kraft ska ha fossiloberoende transporter och effektivisera användningen så långt det är möjligt Se nationellt miljökvalitetsmål Göteborgs miljömål utgår från Sveriges nationella miljömål. Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål.

Miljömål miljökvalitetsmål

Sveriges miljömål - Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det

Miljömål miljökvalitetsmål

Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Sveriges miljömål - indikatorer Sveriges 16 miljökvalitetsmål beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje miljömål har ett antal indikatorer som kan användas för att mäta hur det går med miljömålen. Sveriges nationella miljökvalitetsmål Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete.

Läs mer  Kopplingar mellan miljömålen och folkhälsa. För en del miljömål, till exempel Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd  För att underlätta miljöarbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen. Miljökvalitetsmålen följs upp varje år och  16 miljökvalitetsmål. - etappmålen. • Miljömålen konkretiserar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling.
Kostnad sjukgymnastbesök

2000/01:130) angav regeringen sin avsikt att senast 2005 återkomma till riksdagen med förslag på ett 16:e miljökvalitetsmål för biologisk mång-fald. Regeringen skrev även att uppföljning och utvärdering av miljö- 16 miljökvalitetsmål. För att på ett tydligt sätt kunna jobba mot det översiktliga generationsmålet har 16 miljökvalitetsmål satts upp. Vi ska begränsa klimatpåverkan. Växthusgaser som släpps ut i naturen gör att klimatet blir varmare, vilket riskerar att påverka såväl direkt som indirekt. Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och utgör vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Beslutad: April 2016 | Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne  Miljömålen fyller 20 år – ett har uppnåtts. POLITIK Tjugo år har gått sedan systemet med nationella miljömål kom på plats. Naturvårdsverket har  av UAMRA Strömberg · 2008 — Syfte med denna studie var att undersöka hur ett antal branscher och företag ser på sitt miljöarbete, vilka drivkrafter som är viktiga, samt vilken roll Sveriges  De nationella miljömålen följs upp årligen, och vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering. Varje statlig myndighet ansvarar för uppföljningen av sina  Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. 2019-2022 beskrivs de globala och nationella miljömålen samt Sveriges Ekokommuners nyckeltal. PDF | On Jan 1, 2008, Carl Dalhammar published Miljömålen och miljöbalken | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.
Katjing ltd

I Trelleborgs kommun har samtliga nationella miljökvalitetsmål strukturerats in i fem temagrupper med olika karaktärsdrag. Fyra av fem delar är antagna av kommunfullmäktige. Del 1: Hav och inlandsvatten i balans De lokala miljömålen ska fungera som ett hjälpmedel i arbetet för att nå en mera hållbar Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. På länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om Skånes miljömål.

De lokala miljömålen utgår från det nationella miljömålen och ska bidra till att nå dem. För att  En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår som visar inom vilka områden Transportstyrelsen arbetar när det gäller miljökvalitetsmålen.
Nacka komvux betyg

skattefri dieselbil
pa act 68
portfolio services
köp billigt - sälj dyrt hur du blir miljonär på aktier
vad innebär gdpr i praktiken

Miljökvalitetsmålen - Naturvårdsverket

Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål. Sveriges miljömål. Vad gör Länsstyrelsen? Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.

PDF Miljömålen och miljöbalken - ResearchGate

Alla myndigheter som enligt instruktionen har ett ansvar i miljömålssystemet arbetar för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen inom sin samhällssektor. Mer information om de nationella miljömålen hittas via länkarna nedan. Miljökvalitetsmålen sträcker sig bara till 2020, men arbetet är ändå i en fas när nya  Sveriges miljömål. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald,  ansvarar för ett eller flera miljökvalitetsmål in- klusive uppföljning och utvärdering . 25 nationella myndigheter verkar för att miljömålen får genomslag i samhället. 31 mar 2021 För att underlätta miljöarbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljömålen och etappmålen. Miljökvalitetsmålen följs upp varje år och  Nationella och regionala miljökvalitetsmål med bäring på avfall Miljömålen representerar den ekologiska dimensionen i en hållbar samhällsutveckling.

Det finns vidare 16 miljökvalitetsmål som närmare beskriver innebörden av generationsmålet. Ett av dessa mål är ”En god bebyggd miljö”. För att målet ska  av B Johansson · Citerat av 5 — I denna rapport studeras i vilken grad framtida energi- och transportsystem med låga utsläpp av växthusga- ser är förenliga med övriga svenska miljömål. Dessa gäller både för kommunen som helhet och som organisation. De lokala miljömålen utgår från det nationella miljömålen och ska bidra till att nå dem. För att  En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår som visar inom vilka områden Transportstyrelsen arbetar när det gäller miljökvalitetsmålen. Göteborgs miljömål har sin utgångspunkt i Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål.